Disclaimer

Ang lahat ng nilalaman ng pahayagang ito ay pag-aari ng RONDA Balita at hindi
maaaring gamitin ng sinuman sa anumang anyo at porma kung walang pahintulot sa tagapaglathala.

Ang opinyon ng mga kolumnista ay personal nilang pananaw at walang
kina laman ang pamunuan ng pahayagang ito.